stavební firma | alfa zeta czech s.r.o.
Foto ukázek realizací

Co Vám nabízíme - Stavební inženýring

 1. příprava dokumentace pro výběrové řízení, zabezpečení konzultace s dodavateli
 2. provedení výběrového řízení včetně vyhodnocení nabídek, upřesňující konzultace s dodavateli
 3. konzultace ke smlouvě o dílo, rozpočtu a časovému harmonogramu
 4. odevzdání staveniště zhotovitelům včetně zápisu do stavebního deníku
 5. zařízení přípojného bodu elektra (na náklady mandanta)
 6. protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli (na náklady mandanta)
 7. účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
 8. konzultuje s investorem případné dodatečné změny a provádí odhad růstu nákladů
 9. při případných sporech zajištění vypracování znaleckého posudku soudním znalcem (na náklady mandanta)
 10. provádění veškerého poradenství v průběhu stavby (např. výběr kompletací, subdodavatelů) včetně zapracování změn podle požadavku mandanta
 11. zabezpečí doklady potřebné ke kolaudaci a požádá dle plné moci o kolaudační výměr
 12. zabezpečí spolupráci s archeology
 13. seznámí se s podklady, dle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, obsahem smluv a stav. povolení
 14. minimálně jednou týdně informuje mandanta o stavu staveniště
 15. zajistí průběžné dodržování podmínek stavebního povolení a případná opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 16. projednává dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, pokud neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
 17. o všech závažných okolnostech bez odkladu informuje mandanta a systematicky doplňuje dokumentaci, podle které se stavba realizuje
 18. kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, včetně faktur, dále kontroluje jejich soulad s podmínkami uvedených ve smlouvách a předkládá je k úhradu mandantovi
 19. kontroluje ty části díla včetně dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými; výsledky těchto kontrol zapíše do stavebního deníku
 20. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti pokud je tato činnost nezbytná
 21. spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 22. spolupracuje s projektantem a se zhotoviteli díla při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 23. sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)
 24. sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 25. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu ( užívání ) dokončené stavby
 26. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 27. kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 28. kontroluje zabezpečení staveniště, označení výkopů, uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí
 29. kontroluje udržování čistoty komunikací
 30. připravuje podklady pro odevzdání a převzetí díla ( stavby ) nebo jeho částí a účastní se na jednáních o jeho odevzdání a převzetí
 31. kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 32. účastní se na kolaudačním řízení
 33. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem
 34. spolupracuje při přejímce dokončených dodávek nebo jejích částí od zhotovitele stavby
 35. průběžně archivuje kopie všech listů stavebního deníku a zápisu z kontrolních dnů, tyto doklady po skončení a kolaudaci stavby předá mandantovi
 36. zabezpečí činnost a spolupráci s odpovědnými geodety (vyhl.č. 200/1994 Sb.) potřebných ke kolaudaci

Co nabízíme - rychlý přehled:
Stavby || Vytvoření projektů || Stavební inženýring || Zateplování objektů || Pronájem domů || Zajištění hypotékyKontakt: alfa zeta czech s.r.o., kancelář: Rostovská 16/20, Praha 10; e-mail: info@alfazeta.cz

Poslední aktualizace této stránky: 13. 1. 2013, 03:04